Tsar

2013年1月16日 | 分类: 操作系统, 编程技术 | 标签:

tsar是淘宝的系统采集软件,用来采集基础信息和应用信息,2011已经开源:http://tsar.taobao.org/
放出去这么久也没什么大的进展,主要是内部和外部版本没有统一,断断续续的更新内部版本了,因此又做了一次merge,放在了github上,希望有兴趣的人可以提供建议和代码:https://github.com/kongjian/tsar
用法一般是:

查看应用swift的数据
[root@cache163 ~]# tsar --swift
Time      ------------------------------swift----------------------------- 
Time       qps   rt  r_hit  b_hit  objs  in_bw out_bw   cpu  
15/01/13-18:20 10.3K  6.16  96.80  95.80 136.2M  5.8M 219.1M 182.02  
15/01/13-18:25 10.4K  6.27  96.80  95.89 136.2M  5.9M 221.4M 184.94  
15/01/13-18:30 10.6K  5.93  96.80  95.89 136.2M  6.0M 223.7M 187.60  
15/01/13-18:35 10.8K  6.48  96.80  95.89 136.2M  6.1M 227.6M 191.53  
15/01/13-18:40 11.1K  6.46  96.80  95.80 136.2M  6.3M 232.1M 198.98  

实时查看tcp的使用情况
[root@cache163 ~]# tsar --tcp -l -i 1   
Time      -------------------tcp------------------ 
Time      active pasive  iseg outseg retran  
16/01/13-18:25 56.00  4.8K 184.1K 129.4K  7.74  
16/01/13-18:25 72.00  4.7K 181.1K 127.7K  7.90  
16/01/13-18:25 101.00  4.6K 181.5K 127.5K  7.54  
16/01/13-18:25 85.00  4.6K 184.5K 127.9K  7.80  

查看最近一次的采集数据,这是是给淘宝内部做监控用的,一般是报警用的,如nagios
[root@cache163 ~]# tsar -check
cache163.xxx tsar   cpu=33.54 mem=85.40% load1=5.79 load5=6.15 load15=6.02 
sda=15.63 sdb=16.56 sdc=16.53 sdd=16.24 sde=16.68 sdf=16.88 sdg=16.55 sdh=16.73
ifin=244992.03 ifout=458732.15 TCPretr=7.92 df/=13.91% df/boot=18.44% 
df/var=20.29% df/swift=69.79% df/cache1=100.00% df/cache2=100.00% 
df/cache3=100.00% df/cache4=100.00% df/cache5=100.00% df/cache6=100.00% 
df/cache7=100.00% df/cache8=100.00%
本文的评论功能被关闭了.